[1]
V. A. Dobrovol’skii, O. B. Lykova, Y. A. Mitropolskiy, M. O. Pustovoytov, A. M. Samoilenko, and V. M. Urbansky, “Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 58, no. 4, pp. 564–567, Apr. 2006.