[1]
A. A. Glushchenko, I. I. Lyashko, Y. A. Mitropolskiy, I. O. Parasyuk, A. M. Samoilenko, and V. G. Samoilenko, “V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 56, no. 4, pp. 560-561, Apr. 2004.