[1]
O. V. Motorna and V. I. Shevchuk, “On one Reverse asymptotic equality”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 74, no. 4, pp. 572 - 576, May 2022.