[1]
I. A. Lukovsky, “Ihor Oleksandrovych Shevchuk (on his 75th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 74, no. 4, pp. 439 - 442, May 2022.