[1]
A. Nikitin, “Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 74, no. 3, pp. 291-293, Apr. 2022.