[1]
V. Babenko, V. Babenko, O. Kovalenko, and N. Parfinovych, “Some sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-type inequalities in Sobolev spaces of multivariate functions”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 75, no. 10, pp. 1347 - 1353, Oct. 2023.