Maslyuchenko, V. K., O. V. Maslyuchenko, and O. D. Myronyk. “Properties of the Ceder Product”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 67, no. 6, June 2015, pp. 780-7, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2021.