Velesnitskii, V. F., and V. N. Semenchuk. “On One Shemetkov Problem”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 9, Sept. 2012, pp. 1282-8, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658.