Glushchenko, A. A., I. I. Lyashko, Y. A. Mitropolskiy, I. O. Parasyuk, A. M. Samoilenko, and V. G. Samoilenko. “V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on His 90th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 56, no. 4, Apr. 2004, pp. 560-1, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3776.