NikitinA. “Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 74, no. 3, Apr. 2022, pp. 291-3, doi:10.37863/umzh.v74i3.7192.