Ryazanov, V., R. Salimov, and E. Sevost’yanov. “On Hölder Continuity of Solutions of the Beltrami Equations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 4, May 2023, pp. 511 -22, doi:10.37863/umzh.v75i4.7464.