KurdachenkoL., SemkoM., and YashchukV. “On the Structure of the Algebra of Derivations of Some Low-Dimensional Leibniz Algebras”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 76, no. 5, June 2024, pp. 728 -42, doi:10.3842/umzh.v76i5.7573.