Babenko, V., V. Babenko, O. Kovalenko, and N. Parfinovych. “Some Sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-Type Inequalities in Sobolev Spaces of Multivariate Functions”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 10, Oct. 2023, pp. 1347 -53, doi:10.3842/umzh.v75i10.7680.