Maslyuchenko, V. K., O. V. Maslyuchenko, and O. D. Myronyk. “Properties of the Ceder Product”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 67, no. 6 (June 25, 2015): 780-787. Accessed March 27, 2023. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2021.