1.
Maslyuchenko VK, Maslyuchenko OV, Myronyk OD. Properties of the Ceder Product. Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2015Jun.25 [cited 2023Mar.29];67(6):780-7. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2021