1.
Velesnitskii VF, Semenchuk VN. On one Shemetkov problem. Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2012Sep.25 [cited 2023Mar.24];64(9):1282-8. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658