1.
Korolyuk VS, Lukovsky IO, Samoilenko AM. Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 70th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2011Aug.25 [cited 2023Mar.24];63(8):1135-6. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790