1.
Berezansky YM, Gorbachuk ML, Korolyuk VS, Koshlyakov VN, Lukovsky IO, Makarov VL, Perestyuk NA, Samoilenko AM, Samoilenko YI, Stepanets OI, Tamrazov PM, Trohimchuk YY, Sharko VV, Sharkovsky OM. On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii. Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2007Feb.25 [cited 2024May25];59(2):147–151. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3299