1.
Berezansky YM, Gorbachuk ML, Korolyuk VS, Lukovsky IO, Marchenko VO, Mitropolskiy YA, Nizhnik LP, Pastur LA, Samoilenko AM, Sharko VV. Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2007Apr.25 [cited 2024Jun.13];59(4):549-50. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3328