1.
Dobrovol’skii VA, Lykova OB, Mitropolskiy YA, Pustovoytov MO, Samoilenko AM, Urbansky VM. Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2006Apr.25 [cited 2024Apr.18];58(4):564–567. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3474