1.
Glushchenko AA, Lyashko II, Mitropolskiy YA, Parasyuk IO, Samoilenko AM, Samoilenko VG. V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2004Apr.25 [cited 2024May23];56(4):560-1. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3776