1.
Timokha OM, Motornyi VP, Shevchuk IO, Vakarchuk SB, Zaderei PV, Kofanov VO, Parfinovych NV, Romanyuk AS, Serdyuk AS, Sokolenko IV. On the 100th birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2023Aug.30 [cited 2023Sep.21];75(8):1149 -152. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7677