Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday)

  • V. S. Korolyuk
  • I. O. Lukovsky
  • A. G. Nikitin
  • B. B. Nesterenko
  • N. A. Perestyuk
  • A. M. Samoilenko
  • S. G. Solodkii
  • Yu. Yu Trohimchuk
Published
25.12.2016
How to Cite
KorolyukV. S., LukovskyI. O., NikitinA. G., NesterenkoB. B., PerestyukN. A., SamoilenkoA. M., SolodkiiS. G., and TrohimchukY. Y. “Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 75th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 68, no. 12, Dec. 2016, pp. 1715-7, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1956.
Section
Anniversaries