Differential convergence criteria for operator improper integrals and series

Keywords: differential signs of convergence of improper integrals and series, general integral criterion for convergence of series

Abstract

UDC 517.382+517.52+517.521.2
We obtain differential convergence criteria for operator improper integrals and series.

References

V. Yu. Slyusarchuk, Nekotorye pry`znaky` sxody`mosty` chy`slovyx ryadov, Matematy`ka segodnya '90, vyp. 6, 94 – 105 (1990).

V. Yu. Slyusarchuk, Zagal`ni teoremy` pro zbizhnist` chy`slovy`x ryadiv, Vy`d-vo Rivnen. texn. un-tu, Rivne (2001).

G. M. Fy`xtengol`cz, Kurs dy`fferency`al`nogo y` y`ntegral`nogo y`schy`sleny`ya, t. 2, Nauka, Moskva (1966).

V. Yu. Slyusarchuk, Nova integral`na oznaka zbizhnosti ryadiv, Mat. stud., 41, № 2, 198 – 200 (2014).

V. Yu. Slyusarchuk, Integral`ni oznaky` zbizhnosti ryadiv, Bukov. mat. zhurn., 2, № 2-3, 208 – 213 (2014).

V. A. Zory`ch, Matematy`chesky`j analy`z, ch. II, Nauka, Moskva (1984).

V. Yu. Slyusarchuk, Operatorny`j analog oznaky` Bertrana, Mat. stud., 35, № 2, 181 – 195 (2011).

Yu. L. Daletskiĭ, M. G. Kreĭn, Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве [[Stability of solutions of differential equations in Banach space]], Nonlinear Analysis and its Applications Series. Izdat. ``Nauka'', Moscow, (1970).

V. Lakshmy`kantam, S. Ly`la, A. A. Martynyuk, Ustojchy`vost` dvy`zheny`ya: metod sravneny`ya, Nauk. dumka, Ky`ev (1991).

N. Danford, Dzh. Shvarcz, Ly`nejnye operatory. Obshhaya teory`ya, t. I, Y`zd-vo y`nostr. ly`t., Moskva (1962).

V. Yu. Slyusarchuk, Umovy` zbizhnosti operatornogo ryadu $sum_{n=1, infty_{n^{-A}}}, Nauk. visn. Cherniv. un-tu. Matematy`ka, vy`p. 485, 113 – 117 (2009).

L. V. Kantorovy`ch, G. P. Aky`lov, Funkcy`onal`nyj analy`z, Nauka, Moskva (1977).

V. Yu. Slyusarchuk, Dy`ferenczial`ni rivnyannya v banaxovomu prostori, Vy`d-vo Nacz. un-tu vod. gosp-va ta pry`rodokory`stuvannya, Rivne (2006).

V. Yu. Slyusarchuk, Operatornyj analog pry`znaka d'Alambera, Matematy`ka s`ogodni '09, vy`p. 15, 101 – 115 (2009).

V. Yu. Slyusarchuk, Operatorny`j analog oznaky` Koshi, Mat. stud., 33, № 1, 97 – 100 (2010).

V. Yu. Slyusarchuk, Uzagal`nennya oznak Abelya ta Dirixle, Ukr. mat. zhurn., 72, № 4, 527 – 539 (2020). DOI: https://doi.org/10.37863/umzh.v72i4.1141

Published
16.09.2021
How to Cite
Slyusarchuk, V. Y. “Differential Convergence Criteria for Operator Improper Integrals and Series”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 9, Sept. 2021, pp. 1245 -9, doi:10.37863/umzh.v73i9.6093.
Section
Research articles