Second international Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the memory of Professor L. A. Kaluzhnin

  • V. V. Kirichenko
  • V. I. Sushchanskii
Published
25.04.2000
How to Cite
Kirichenko, V. V., and V. I. Sushchanskii. “Second International Algebraic Conference in Ukraine Dedicated to the Memory of Professor L. A. Kaluzhnin”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 52, no. 4, Apr. 2000, pp. 574-6, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4450.
Section
Chronicles